PREDSTAVITEV PODJETJA

4.11.1991
Podjetje Raduha d.o.o. je bilo ustanovljeno na skupščini družbe dne 04.11.1991.

20.11.1991
Skupščino družbe je sestavljalo 15 družbenikov, ki so v družbo tudi vložili svoj kapital. Dne 20.11.1991 je bila družba vpisana v sodni register Temeljnega sodišča v Celju pod opravilno številko 1-3140-00, številko sklepa Srg 1394/91.

17.2.1992
Na osnovi odločbe o opravljanju dejavnosti z dne 17.02.1992 je direktor Cerar Franc kot direktor družbe pričel s poslovanjem družbe. Vendar poslovanje v takšni sestavi ni trajalo dolgo, kajti že v mesecu avgustu 1992 so iskali novega kupca družbe Raduha, ker je podjetje zašlo v hude dolgove. Podjetje sta dokapitalizirala nova družbenika Štimec Marjan in Žehelj Dušan.Hkrati je iz družbe izstopilo tudi enajst družbenikov. Nova večinska družbenika sta tudi spremenila ime, in sicer sta podjetje preimenovala v Davidov hram d.o.o. Nazarje.

1.4.1993
Štimec Marjan vodi podjetje do 01.04.1993, potem pa je vodstvo podjetja prevzel Žehelj Dušan, ki je direktor in tudi največji lastnik še danes.

26.8.1996
Štimec Marjan izstopi iz družbe in tako je ostalo v družbi le še pet družbenikov.

10.2.1997
Povečanje osnovnega kapitala na 1,850,000 SIT. Razširitev dejavnosti družbe.

22.4.1999
V podjetje vstopi nova družbenica Andreja Žehelj.

25.8.1999
Povečanje osnovnega kapitala na 2,940,000 SIT. Razširitev dejavnosti družbe.

28.12.2004
Podjetje Davidov hram d.o.o. postane večinski lastnik podjetja Robis d.o.o. Jesenice.

11.3.2005
Sprememba naziva firme v Davidov hram veletrgovina d.o.o. Ljubno, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji. Z denarnim vplačilom Andreje Žehelj v višini 8,951,000 SIT in Dušana Žehlja 11,049,000 SITsedaj znaša osnovni kapital družbe 22,940,000 SIT. Zaradi smrti družbenika Jožeta Rebernika, sta njegova hči Veronika in sin Urban Rebernik, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 22.9.2004, podedovala njegov poslovni delež v družbi Davidov hram d.o.o. Ljubno, vsak do polovice, s čimer sta postala družbenika družbe, vsak z deležem 49,000 SIT.

DANES
Skozi vsa ta leta vztrajnega dela je podjetje Davidov hram d.o.o. postalo eno vodilnih privatnih podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo vseh vrst pijač in ta status nameravamo obdržati tudi v prihodnosti. V ta namen tudi odpiramo nove logistične centre, da smo čim bolj dosegljivi našim potrošnikom (gostincem, trgovcem, raznim društvom ipd.

UGOTOVITVE
Na trgu je vsako leto ostrejša konkurenca, zato je in bo še potrebno dodatno razvijati storitve s katerimi se širi in ustvarja celovita ponudba,predvsem logistika, prevozi, finančne storitve ipd., vse v želji, da se čim bolj približamo svojim kupcem.

STRATEŠKI CILJI POSLOVANJA SO:

 • usmerjanje aktivnosti v diskontno prodajo ali prodajo na drobno
 • distribucijska dejavnost
 • gradnja ali pridobitev logističnih sistemov, ki bodo zagotavljali zanesljivost
 • dobav in večjo povezavo s kupci
 • gradnja ali pridobitev logističnih sistemov, ki bodo zagotavljali zanesljivost
 • dobav in večjo povezavo s trgovci in storitvenimi družbami.
 • izobraževanje zaposlenih
 • povečevanje tržnega deleža podjetja
 • prodaja slovenskih proizvodov
 • racionalizacija stroškov

V skladu z direktivami EU bo v prihodnosti tudi v naši državi potrebno spoštovati okoljsko zakonodajo. Poslovni interes družb bo zmanjšanje količine odpadkov, pomembno vlogo ob tem pa ima direktiva v embaliranju, katere določila se nanašajo predvsem na zmanjšanje količin embalaže in spodbujanje uporabe reciklirane embalaže.

VIZIJA PODJETJA
Vizija podjetja Davidov hram je postati in ostati najbolj zanesljiv poslovni partner tako za naše kupce kot tudi za naše dobavitelje in zaposlene.

POSLANSTVO PODJETJA
Poslovnim partnerjem in zaposlenim zagotavljamo korektno medsebojno sodelovanje in z osredotočenjem na povečevanje zadovoljstva vseh, ustvarjamo vrednost za lastnike in zaposlene.

VREDNOTE PODJETJA

 • poštenost
 • odprtost
 • lojalnost
 • inovativnost
 • ambicioznost